Serwis o mediach i reklamie

O nas Pressletter

Regulamin konkursu
„WARSZTATY FOTOGRAFICZNE Z LAUREATEM GRAND PRESS PHOTO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu fotograficznego pod nazwą „Warsztaty fotograficzne z laureatem kokursu Grand Press Photo” („Konkurs”) przeprowadzanego przez Press Sp. z o.o. Sp. k.

2. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.zachodniopomorskiephoto.press.pl/.

3. Organizatorem Konkursu jest Press Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-623) przy ul. Mazowieckiej 63/2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr KRS 0000316953, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 złotych, NIP 779 17 44 917, REGON 630944696 („Organizator”);

4. Współorganizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik Konkursu”).

6. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Podczas konkursu otwartego zostaną wyłonieni laureaci (15 osób) którzy zakwalifikowali się do warsztatów z laureatem Grand Press Photo. Konkurs ogłoszony zostanie na stronach Organizatora, Współorganizatora i Partnerów konkursu.

9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

II. KOMISJA KONKURSOWA I JURY

1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym rozpatrywania reklamacji), a także podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji są podejmowane większością głosów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Komisja Konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora.

4. W celu wyboru laureatów Konkursu („Laureaci Konkursu”, a każdy z nich „Laureat Konkursu”), którzy zakwalifikują się do udziału w warsztatach z laureatem konkursu GPP, Organizator powołuje jury („Jury”), w składzie:
a) laureat konkursu Grand Press Photo
b) przedstawiciel Organizatora i Współorganizatora
c) przedstawiciel Partnera/Partnerów

5. Decyzje Jury są podejmowane większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos laureata Grand Press Photo.

6. Jury wybierając Laureatów Konkursu weźmie pod uwagę następujące cechy fotografii: kreatywność, pomysłowość; niebanalność, ładunek emocjonalny.

7. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, Jury zachowuje prawo do zakwalifikowania do drugiego etapu mniejszej niż 15 liczby laureatów.

III. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w okresie od dnia 3 do 23 lipca 2018 roku.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wejść na stronę ineternetową konkursu i wypełnić formularz zgłoszeniowy, zawierający:
a) dane osobowe i kontaktowe tj. dane umożliwiające konktakt Organizatora z Uczestnikiem Konkursu oraz wykluczenie ponownego zgłoszenia tego samego Uczestnika Konkursu:
- imię i nazwisko,
- adres zameldowania wraz z kodem pocztowym,
- adres poczty elektronicznej,
- aktualny numer telefonu komórkowego
b) 1-3 zdjęć w kategorii „Pomorze Zachodnie-Środowisko”, zapisanych w formacie JPG, o następujących parametrach: minimalna jakość Q=80, rozmiar pliku –nie więcej niż 3 MB; długość dłuższego boku min. 800px;
Warunkiem zakwalifikowania zdjęć do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 23 lipca 2018 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.zachodniopomorskiephoto.press.pl  i zatwierdzenie go poprzez kliknięcie przesłanego linku na podany w formularzu adres. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia.
c) oświadczenie o treści:
- „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść”
- „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią”
- „Oświadczam, że zgłoszone przez mnie do Konkursu fotografie/a nie naruszają praw osób trzecich”
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Zgłoszeniu, zgodnie z RODO przez administratora danych osobowych, czyli Press Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2, w celu realizacji Konkursu „Warsztaty fotograficzne z laureatem konkursu Grand Press Photo” a w szczególności w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji o konkursie, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody, opublikowania danych zwycięzcy w mediach, na stronach internetowych i podczas wystaw. Jestem świadoma/y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, poprawiania ich, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz prawo do skargi do organu nadzorczego”

3. Zabrania się umieszczania w Zgłoszeniu treści oraz fotografii naruszających prawa własności intelektualnej i dobra osobiste osób trzecich, w tym o charakterze pornograficznym, o treści rasistowskiej, nazistowskiej, faszystowskiej, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym lub w jakikolwiek inny sposób naruszające przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

4. Prawidłowo wypełnione Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez specjalnie dedykowaną konkursowi stronę internetową www.zachodniopomorskiephoto.press.pl w terminie od dnia 3 do 23 lipca 2018 roku.

5. Zgłoszenia do Konkursu muszą zawierać fotografie na temat „ Aktywności Pomorza Zachodniego”. Aktywność ma różne oblicza – to sport, rekreacja, wypoczynek.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach fotograficznych z laureatem konkursu Grand Press Photo nastąpi w formie elektronicznej przesłanej na mail Laureatów Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie Konkursu, wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, w stosunku do którego, powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przez Organizatora próby manipulowania przez Uczestnika Konkursu danymi zgłoszeniowymi;

8. Wykluczenie z Konkursu Uczestnika Konkursu nastąpi na podstawie decyzji Komisji Konkursowej, a zainteresowany Uczestnik Konkursu zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres podany w Zgłoszeniu

9. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres poczty elektronicznej w Zgłoszeniu.

10. Do Laureatów Konkursu, zostanie wysłany list pocztą elektroniczną na adres podany w Zgłoszeniu, informujący o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach a także o miejscu i godzinie warsztatów fotograficznych z laureatem GPP, o których mowa w punkcie V poniżej; Laureat Konkursu zostanie poproszony o potwierdzenie otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz o potwierdzenie udziału w warsztatach fotograficznych, o których mowa w punkcie V poniżej. W przypadku braku odpowiedzi Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego.

IV. PRAWA AUTORSKIE DO DZIEŁA

1. Fotografie wykonane przez laureatów konkursu fotograficznego zostaną przekazane na rzecz Organizatora i Współorganizatora, tym samym uczestnik warsztatów bezpłatnie przekazuje licencję na wykorzystanie zdjęć do celów organizacji, realizacji i promocji konkursu oraz warsztatów fotograficznych na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła – dowolne rozporządzenie Dziełem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, w całości lub części;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – zapis całości lub części Dzieła dowolną techniką w dowolnej skali, na dowolnym materiale, wprowadzanie do pamięci komputerów i innych podobnych urządzeń, wprowadzanie i wykorzystanie w sieci Internet i innych sieciach otwartych i wewnętrznych, za pomocą przekazów satelitarnych, zwielokrotnianie Dzieła dowolną techniką w dowolnej skali bez ograniczeń ilościowych, digitalizacja Dzieła;
3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła – publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie całości lub części Dzieła.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest w szczególności dokonywania tłumaczeń, przeróbek, adaptacji, opracowań, modyfikacji Dzieła (dalej Utworów zależnych), a także udziela zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z Utworów zależnych na wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji, na czas nieokreślony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i we wszystkich państwach świata.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi nieograniczonego uprawnienia do udzielania licencji na korzystanie i rozporządzanie Dziełem.

4. Z chwilą otrzymania fotografii Organizator, Współorganizator nabywa na własność Egzemplarze Dzieła.

5. Korzystanie z Dzieła przez Organizatora i Współorganizatora oraz przez podmioty, którym Organizator i Współorganizator udzieli na to zgody, mieści się w granicach przeniesionych na Organizatora i Współorganizatora praw autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Uczestnika jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w stosunku do Organizatora i Współorganizatora z roszczeniami związanymi z prawami autorskimi do Dzieła, Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody, a także wstąpić w miejsce Organizatora i Współorganizatora do ewentualnego postępowania sądowego oraz pokryć wszelkie związane z tym postępowaniem koszty.

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DOBRA OSOBISTE

1. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej i dóbr osobistych osób trzecich poprzez zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu fotografii do Konkursu.

2. W przypadku podniesienia wobec Organizatora i Współorganizatora jakichkolwiek roszczeń przez podmioty, których prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste zostały naruszone poprzez zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu fotografii do Konkursu; Uczestnik Konkursu, który taką fotografię zgłosił niezwłocznie przystąpi do sporu, zaspokoi te roszczenia i poniesie wszelkie koszty ewentualnej obsługi prawnej sporu (na etapie przedsądowym i sądowym) związanych z takimi roszczeniami.

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 63/2, Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest jest dobrowolna zgoda Uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w Zgłoszeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści, którą określa paragraf III pkt 2 d. Regulaminu Konkursu.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, przyznania i wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji imienia i nazwiska Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.

6. Każdemu Uczestnikowi przysługują prawa:
1) dostępu do podanych danych osobowych,
2) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
3) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) wniesienia skragi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu o ile Uczestnik nie wyrazi odrębnej zgody na przesyałnie informacji o kolejnych edycjach Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.

8. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa np. dostawcom usług IT, pocztowych, księgowych.

9. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora: email: rodo@press.pl, listowny: ul. Mazowiecka 63/2, 60-623 Poznań, tel.: 22 33 48 333.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3. Dokonując rejestracji w Konkursie Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego zasady.

4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę w Poznaniu.